※ Find a IBCLC 취소는 로그인 후 상단 "정회원정보수정"에서 하시면 됩니다.
시/도 :        구/시 :        상담가능 :      교육가능 :
No
지 역 자격번호 성 명 상 담 교 육 이메일 휴대폰 전 화
174
충남 - 홍성군
L-26694
임경자
X
X
daram21@naver.com
비공개
비공개
173
서울 - 광진구
L-18061
조현주
X
X
whguswn84@naver.com
비공개
비공개
172
서울 - 서초구
L-43196
허경
X
X
nsaidhur@hanmail.net
비공개
비공개
171
인천 - 부평구
L-43259
유경아
O
O
kimhuk0521@hanmail.net
비공개
비공개
170
서울 - 양천구
L-33757
신윤혜
X
X
kkbluesky@hanmail.net
비공개
비공개
169
서울 - 구로구
L-25009
전의정
O
X
danviii@naver.com
비공개
비공개
168
서울 - 송파구
L-34412
서수연
O
O
seo7710@naver.com
비공개
비공개
167
경기 - 성남시
L-43235
김혜민
X
X
galahalo@naver.com
비공개
비공개
166
인천 - 연수구
L-43108
이순주
O
O
mowu119@naver.com
비공개
032-0000-0000
165
충남 - 서산시
L-91865
최인순
X
X
good7355@hanmail.net
비공개
비공개
164
인천 - 남구
L-34416
서진화
X
X
sjh1975@hanmail.net
비공개
비공개
163
경남 - 진주시
L-91563
권소라
X
O
hoduni@naver.com
비공개
비공개
162
부산 - 동래구
L-32467
김순희
X
X
sunstar7780@naveer.com
비공개
비공개
161
인천 - 남구
L-27319
박민선
X
X
pmss11@naver.com
비공개
비공개
160
대구 - 달성군
L-31159
이남경
O
O
namkyung.lee.rn@gmail.com
비공개
비공개
..   11    12    13   14   15    16    17    18    19    20   ..