※ Find a IBCLC 취소는 로그인 후 상단 "정회원정보수정"에서 하시면 됩니다.
시/도 :        구/시 :        상담가능 :      교육가능 :
No
지 역 자격번호 성 명 상 담 교 육 이메일 휴대폰 전 화
233
경기 - 성남시
L-43235
김혜민
X
X
galahalo@naver.com
비공개
비공개
232
인천 - 연수구
L-43108
이순주
O
O
mowu119@naver.com
비공개
032-0000-0000
231
충남 - 서산시
L-91865
최인순
X
X
good7355@hanmail.net
비공개
비공개
230
인천 - 남구
L-34416
서진화
X
X
sjh1975@hanmail.net
비공개
비공개
229
경남 - 진주시
L-91563
권소라
X
O
hoduni@naver.com
비공개
비공개
228
부산 - 동래구
L-32467
김순희
X
X
sunstar7780@naveer.com
비공개
비공개
227
인천 - 남구
L-27319
박민선
X
X
pmss11@naver.com
비공개
비공개
226
대구 - 달성군
L-31159
이남경
O
O
namkyung.lee.rn@gmail.com
비공개
비공개
225
강원 - 강릉시
L-18184
정진옥
O
O
chi-atom@hanmail.net
비공개
비공개
224
서울 - 노원구
L-12976
한아름
O
O
dkfma8611@naver.com
비공개
비공개
223
서울 - 종로구
L-43479
이윤희
O
O
aldzl22@hanmail.net
비공개
비공개
222
서울 - 광진구
L-16524
정혜승
X
X
chhs1969@naver.com
비공개
02-446-3892
221
부산 - 동래구
L-23797
곽윤희
X
X
ggoakasa@hanmail.net
비공개
비공개
220
인천 - 부평구
L-31148
이윤희
O
O
leyh55@naver.com
비공개
032-511-3383
219
경기 - 성남시
L-32481
김연미
O
O
yoannak54@hanmail.net
비공개
비공개
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 ..